Nói với bản thân rằng không được khóc

Nói với bản thân rằng không được khóc