Nửa chữ cũng là thầy, nữ chửa cũng là thầy, chửa nữa cũng là thầy

Nửa chữ cũng là thầy, nữ chửa cũng là thầy, chửa nữa cũng là thầy

Nửa chữ cũng là thầy, nữ chửa cũng là thầy, chửa nữa cũng là thầy

Ôi thầy ơi thầy đi xa quá rồi.

Meme liên quan: