Nửa khuôn mặt Joker, nửa khuôn mặt của chó vàng

Nửa khuôn mặt Joker, nửa khuôn mặt của chó vàng

Nửa khuôn mặt Joker, nửa khuôn mặt của chó vàng

Thật ra chỉ là một chú hề bất lực.

Xem thêm: