Nước đi hay đấy tại hạ xin bái phục

Nước đi hay đấy tại hạ xin bái phục

2 nhân vật hoạt hình sửng sốt trước màn hình máy tính.