Nước này mà đi sai là chỉ có ăn đầu buoi, ăn cut - Huấn Gia Cát Lượng - huangiacat

Nước này mà đi sai là chỉ có ăn đầu buoi, ăn cut - Huấn Gia Cát Lượng - huangiacat

Gia Cát Lượng Huấn Rose