Ở một diễn biến khác - khác con cac

Ở một diễn biến khác - khác con cac

Ngưng ngay cái slogan ở một diễn biến khác.