Okay, nãy giờ chúng ta đang nói về cái gì vậy?

Okay, nãy giờ chúng ta đang nói về cái gì vậy?

Quay đi quay lại vẫn không hiểu mọi thứ.