Ôm đầu nói nhiều khi tao éo thể hiểu nổi

Ôm đầu nói nhiều khi tao éo thể hiểu nổi

Có những chuyện đứa bạn đột nhiên làm bạn phải lỏng hết cả não.