Ôm mắt nói dừng lại đi tôi thấy đủ quá rồi

Ôm mắt nói dừng lại đi tôi thấy đủ quá rồi

Ôm mắt nói dừng lại đi tôi thấy đủ quá rồi

Giá như chúa có thể tước đi khả năng nhìn của tôi.