Ôm người yêu nói: em làm ít thôi để anh nuôi

Ôm người yêu nói: em làm ít thôi để anh nuôi

Ôm người yêu nói: em làm ít thôi để anh nuôi

Có cái lon ấy dit mẹ tin người vãi lon.