Ông chủ facebook nói nice meme bro, sau đó bấm phím ban

Ông chủ facebook nói nice meme bro, sau đó bấm phím ban

Ngày tàn của mày đã đến.