Ông già cầm súng nói này các cháu...

Ông già cầm súng nói này các cháu...

Ông già cầm súng nói này các cháu...

Các cháu ơi không nên làm những việc ảnh hưởng đến thế hệ tương lai nhé.