Ông Nguyễn Hữu Đa đại chiến cụ Tokuda

Ông Nguyễn Hữu Đa đại chiến cụ Tokuda

Tôi năm nay ngoài 70 mà tôi chưa thấy group nào xem chùa nhiều như vậy.