Ông Nguyễn Hữu Đa đeo găng tay vô cực - Hulk Đa

Ông Nguyễn Hữu Đa đeo găng tay vô cực - Hulk Đa

Tôi búng tay một phát thì mấy thằng ranh con bay màu hết.