Ông sư nói kiếp này coi như bỏ

Ông sư nói kiếp này coi như bỏ

Giờ thì còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu?