Phải biết cúi đầu trước đứa ngu mới là quân tử - Tư Mã Ý

Phải biết cúi đầu trước đứa ngu mới là quân tử - Tư Mã Ý

Chứ nếu cãi nhau với đứa ngu thì khác gì hai đứa ngu đang cãi nhau?

Xem thêm: