Phải tôi tôi ảo ảnh trảm cho mấy nhát - Ông Đa

Phải tôi tôi ảo ảnh trảm cho mấy nhát - Ông Đa

Đừng để ông Đa gặp không ông lại ảo ảnh trảm cho mấy nhát.