Phải tôi tôi cũng cắt - Hữu Đa đầu cắt moi

Phải tôi tôi cũng cắt - Hữu Đa đầu cắt moi

Tôi năm nay 70 tuổi rồi nhưng tôi vẫn đi cắt moi cho nó hợp xu thế.