Phải tôi tôi like cho 4 lần

Phải tôi tôi like cho 4 lần

Bốn lần là gì chắc cũng ít người hiểu nhỉ?