Phạm Nhật Vượng: Đã bắt đầu làm thì đừng nghe thằng nào nói

Phạm Nhật Vượng: Đã bắt đầu làm thì đừng nghe thằng nào nói

Phạm Nhật Vượng: Đã bắt đầu làm thì đừng nghe thằng nào nói

Thật ra thằng nào nhét chữ vào chứ anh có phát biểu câu đó bao giờ đâu.