Phan Hải tay cầm quyển sách Tiếng Việt lớp 1

Phan Hải tay cầm quyển sách Tiếng Việt lớp 1

Nên học lại chính tả và ngữ pháp lớp 1 trước khi nói chuyện với tôi.