Phang cái chảo chết mẹ cho rồi

Phang cái chảo chết mẹ cho rồi

Chứ giờ sống làm mé gì nữa?

Xem thêm: