Phát biểu như cac, tao bán mày là đúng - David Hạc

Phát biểu như cac, tao bán mày là đúng - David Hạc

Phát biểu như cac, tao bán mày là đúng - David Hạc

Mỗi khi nghe đứa bạn thân phát biểu như một chú chó chưa từng trải.