Phát ngôn như vậy chắc chắn dương tính với mai thúy

Phát ngôn như vậy chắc chắn dương tính với mai thúy

Chứ người bình thường không thể phát ngôn như vậy được.