Phật Tổ cười nói niệm phật đi con ta sẽ ban cho con những gì tốt đẹp nhất

Phật Tổ cười nói niệm phật đi con ta sẽ ban cho con những gì tốt đẹp nhất

Trong những lúc khó khăn khổ sở chỉ cần niệm phật là được.