Phật tổ nói Ngộ Không vào phang quái vật đi con

Phật tổ nói Ngộ Không vào phang quái vật đi con

Phật tổ nói Ngộ Không vào phang quái vật đi con

Comment ảnh này khi muốn ám chỉ ai đó là yêu quái hoặc quái vật.

Meme liên quan: