Phiếu bé ngu có mặt ếch xanh

Phiếu bé ngu có mặt ếch xanh

Phiếu bé ngu có mặt ếch xanh

Các cháu thiếu nhi có phiếu bé ngoan, còn tôi thì có phiếu bé ngu ok.

Xem thêm: