Phơi thóc ra sân thành hình rồng cuộn

Phơi thóc ra sân thành hình rồng cuộn

Phơi thóc ra sân thành hình rồng cuộn

Khả năng của nông dân Việt Nam là không gì có thể đo đếm được.