Phòng hồi sinh - recovery room

Phòng hồi sinh - recovery room

Phòng hồi sinh - recovery room

Được dùng để chuẩn bị hồi sinh một ai đó.