Quan thế âm Bồ Tát chạy xe máy đi đổ xăng

Quan thế âm Bồ Tát chạy xe máy đi đổ xăng

Quan thế âm Bồ Tát chạy xe máy đi đổ xăng

Mây có vấn đề nên không thể đằng vân được nên phải đi xem máy.