Quang Hải trề môi nói tưởng thế nào

Quang Hải trề môi nói tưởng thế nào

Quang Hải trề môi nói tưởng thế nào

Sử dụng khi bạn muốn chê ai đó tầm thường.