Rắc muối thêm đường cho bớt nhạt

Rắc muối thêm đường cho bớt nhạt

Rắc muối thêm đường cho bớt nhạt

Mày nhạt quá. Muối này, i ốt luôn, thêm đường nữa cho bớt nhạt.