Rất đẹp, tuyệt vời, chúc vui vẻ hạnh phúc bình an

Rất đẹp, tuyệt vời, chúc vui vẻ hạnh phúc bình an

Nhưng hình như nhân vật trong ảnh có gì đó sai sai?