Rất nhiều người mặt thỏ đánh bạn hằn dấu tay lên người

Rất nhiều người mặt thỏ đánh bạn hằn dấu tay lên người

Khi bạn ghét ai đó và gọi thêm đồng đội của mình.

Xem thêm: