Rất nhiều người xếp hàng chen chúc hóng một điều gì đó trong nhà

Rất nhiều người xếp hàng chen chúc hóng một điều gì đó trong nhà

Rất nhiều người xếp hàng chen chúc hóng một điều gì đó trong nhà

Được comment dưới các drama với hàm ý đặt chỗ hóng. ảnh nhiều người hóng vào trong nhà

Xem thêm: