Rau muống giống lan đột biến giá 10 tỷ

Rau muống giống lan đột biến giá 10 tỷ

Rau muống giống lan đột biến giá 10 tỷ

Lan đột biết vẫn chưa đủ cái tầm so với rau muống.