Rau muống giống lan đột biến giá 10 tỷ

Rau muống giống lan đột biến giá 10 tỷ

Lan đột biết vẫn chưa đủ cái tầm so với rau muống.