Rem, đừng nhìn, tệ nạn đó

Rem, đừng nhìn, tệ nạn đó

Rem, đừng nhìn, tệ nạn đó

Hãy che đôi mắt ngọc ngà này lại ngay.

Xem thêm: