Rì? Biếc mọe rì đou chời?

Rì? Biếc mọe rì đou chời?

Rì? Biếc mọe rì đou chời?

Cảm giác như vô tội đến nơi.

Meme liên quan: