RIP tuổi thơ tao - tuổi thơ chi mộ

RIP tuổi thơ tao - tuổi thơ chi mộ

Tuổi thơ tao đã bị phát nát bởi bài viết của mày.