Rồi xong, lòi L luôn

Rồi xong, lòi L luôn

Rồi xong, lòi L luôn

Keycap L tự nhiên rớt ra ngoài.

Meme liên quan: