Rồng thần có khuôn mặt Huấn Hoa Hồng

Rồng thần có khuôn mặt Huấn Hoa Hồng

Rồng thần có khuôn mặt Huấn Hoa Hồng

Tìm đủ 7 viên ngọc rồng thì rồng thần hiện lên và nói: có làm thì mới có ăn.

Meme liên quan: