Ruồi ngồi ăn nói đến cứt mà còn chê thì bố mày cũng chịu

Ruồi ngồi ăn nói đến cứt mà còn chê thì bố mày cũng chịu

Ruồi ngồi ăn nói đến cứt mà còn chê thì bố mày cũng chịu

Món ăn ở đây ngon như cứt vậy - Ruồi nói.

Meme liên quan: