Sa Bịp - Sa Tăng có khuôn mặt Tiến Bịp

Sa Bịp - Sa Tăng có khuôn mặt Tiến Bịp

Sa Bịp - Sa Tăng có khuôn mặt Tiến Bịp

Muốn chia hành lý sao Trư Huynh? Chỉ còn cái nịt thôi.

Meme liên quan: