Sao em không mở lòng thêm lần nữa. Biết đâu lại bị lừa.

Sao em không mở lòng thêm lần nữa. Biết đâu lại bị lừa.

Sao em không mở lòng thêm lần nữa. Biết đâu lại bị lừa.