Sao lại bất công như vậy?

Sao lại bất công như vậy?

Dùng để comment khi bạn thấy điều gì đó thiếu công bằng. Ảnh chế diễn viên nói Sao lại bất công như vậy?