Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? - Tùng Bùng Nổ

Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? - Tùng Bùng Nổ

Nói gì nghe không rõ, nói to lên xem nào.

Xem thêm: