Shoot me 0$ - ai đó làm ơn bắn tao đi

Shoot me 0$ - ai đó làm ơn bắn tao đi

Miễn phí đó, tao chẳng thiết sống nữa.

Xem thêm: