Simon cầm tờ giấy có chữ No thanks!

Simon cầm tờ giấy có chữ No thanks!

Simon cầm tờ giấy có chữ No thanks!

Quá đủ rồi mắt tôi không muốn chứng kiến thêm điều gì nữa.

Meme liên quan: