So sánh đầu cắt moi và đầu nấm

So sánh đầu cắt moi và đầu nấm

Tôi thấy chả khác gì nhau, còn anh em có phân biệt được đâu là đầu cắt moi (đầu mullet) và đầu nấm không?

Xem thêm: