Sợi dây thừng: Loki nói hẳn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi?

Sợi dây thừng: Loki nói hẳn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi?

Mêm tô dảk quá. Đừng dùng nó lung tung bạn nhé.